1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez dyrektora, najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego przedszkola.
    Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący przedszkola.
  2. W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin dodatkowych zajęć.
  3. Przedszkole realizuje program nauczania określony odrębnymi przepisami.