1. Dyrektor Przedszkola
  2. Wicedyrektor Przedszkola
  3. Rada Pedagogiczna
  4. Rada Rodziców

Każdy z tych organów ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i odrębnymi przepisami.

W celu zapewnienia bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami przedszkola o podejmowanych decyzjach organizuje się wspólne zebrania, zapisuje zawiadomienia i ogłoszenia w „ księdze zarządzeń dyrektora przedszkola”, na tablicy ogłoszeń.