Przedszkole jest placówką publiczną. Realizuje cele i zadania Określone w Ustawie z 7 września 1991 o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności:

  1. Przedszkole umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności.
  2. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zadań określonych w ustawie,, stosownie do warunków przedszkola i wieku dzieci.
  3. Sprawuje opiekę nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola.