Przedszkole Miejskie nr 1 w Białogardzie jest oświatową placówką publiczną i działa na podstawie:

 • Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jedn.: Dz.U 2004 nr 256, poz. 2572 ze zm.).
 • Ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( tekst jedn.:Dz.U 2006 nr 97, poz. 674 ze zm.),
 • Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,
 • Statutu,
 • Zarządzeń Burmistrza Białogardu,
 • Zarządzeń Dyrektora Przedszkola,
 • Ramowego planu pracy przedszkola,
 • Kompetencji Pracy Przedszkola,
 • Regulaminów:
  • Regulamin Rady Pedagogicznej,
  • Regulamin Rady Rodziców.

Organem prowadzącym Przedszkola jest Miasto Białogard.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie.