DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności strony internetowej bip.p1.bialogard.info

Przedszkole Miejskie nr 1 „ Bajka” w Białogardzie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej bip.p1.bialogard.info zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych ( Dz. U. z dnia 8 maja 2019 roku. poz.848).

Data publikacji strony internetowej: 28.02.2013 r.
Data ostatniej dużej aktualizacji: czerwiec 2017 r.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP https://bip.p1.bialogard.info

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP:

  • podwyższony kontrast,
  • możliwość powiększenia liter na stronie,
  • mapa strony,
  • fokus wokół  elementów nawigacyjnych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Osobą do kontaktu w sprawie dostępności jest dyrektor przedszkola Krystyna Rosiak, e-mail: przedszkole1@bialogard.info, tel.: 94 312 29 29.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład poprzez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek znajduje się przy ul. 1 Maja 12 w Białogardzie

Przejścia dla pieszych od ul. 1 Maja i ul. Grunwaldzkiej oraz ul. Wojska Polskiego nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej. Nawierzchnia dróg jest równa, właściwie utrzymana i zagospodarowana- dostępna dla osób na wózkach. Chodnik dla pieszych ma wydzielony pas dla rowerzystów.

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się przy ulicy 1 Maja 15, tuż obok wejścia do budynku Centrum Kultury i Spotkań Europejskich, tj. ok. 15 m od budynku Przedszkola Miejskiego „Bajka”. Miejsce parkingowe jest na chodniku. Brak w okolicy postoju taksówek.

Budynek Przedszkola Miejskiego „Bajka” w Białogardzie ul. 1 Maja 12, jest dwukondygnacyjny, nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Nie ma podjazdu dla wózka przy wejściu głównym. Aby dostać się do budynku należy pokonać 9 stopni schodów.

Dzwonek znajduje się po prawej stronie na wysokości 155 cm.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym oraz z psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych oraz słabowidzących.

W przedszkolu nie ma tłumacza języka migowego, pętli indukcyjnych.

Aplikacje mobilne

Przedszkole Miejskie nr 1 „ Bajka” w Białogardzie nie posiada aplikacji mobilnych.